Obszary tematyczne badań

Obszary tematyczne badań

Zasadniczym celem badania jest przedstawienie i charakterystyka młodzieży szkolnej (klasy V-VIII) w głównych obszarach życia społecznego, jak również wskazanie na czynniki społeczno-demograficzne determinujące skalę zjawiska. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez przedstawienie obrazu polskiej młodzieży w następujących obszarach:

Szkoła – w jej ramach omówiony zostanie stosunek do nauczycieli i nauki, perspektywy i oczekiwania edukacyjne oraz szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.

Rodzina – jako podstawowa komórka życia społecznego wywiera ogromny wpływ na każde pokolenie. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie ocena bezpośrednich relacji rodzinnych, postawy wobec tradycji i przodków, wizja małżeństwa i rodziny, jak również wyznawanych wartości.

Zdrowie – to kluczowe zagadnienie dla całej ludzkości. W raporcie przedstawione zostaną aspekty aktywności fizycznej uczniów, oceny jakości życia i zdrowia.

Zwyczaje żywieniowe – wiele się o nich obecnie mówi i wprowadza coraz nowsze rozwiązania legislacyjne. Raport omówi zagadnienia odżywiania się uczniów, spożywania owoców, warzyw i przekąsek, a także zażywania środków psychoaktywnych: alkoholu, papierosów, dopalaczy, suplementów diety, napojów energetycznych i leków.

Przemoc i agresja – jest problemem, na który należy zwracać szczególną uwagę, gdyż niekontrolowana prowadzi do bardzo przykrych konsekwencji. W badaniu zostanie ukazany problem przemocy fizycznej i emocjonalnej (psychicznej), głównie w celu zdiagnozowania tego zjawiska.

Granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu – to zachowania, z którymi nierzadko mają do czynienia dorośli. Jest to problem dosyć często podejmowany przez badaczy społecznych, chociaż przy tak dynamicznie zmieniających się rozwiązaniach technologicznych trudno jest trafnie zdiagnozować skalę tego zjawiska. W raporcie znajdą się główne wskaźniki opisujące formy i częstotliwość korzystania z Internetu i telefonów komórkowych.

Podstawowe czynności życia codziennego – czy można mówić o stylu życia młodzieży? Na to pytanie odpowiedź nie jest jednoznaczna. Można jednak badać ogólnie rozumiany styl życia jako sposób spędzania wolnego czasu, wykonywania czynności codziennych, uczęszczania na zajęcia pozaszkolne.

Praca i ekonomia – finanse dotyczą młodego człowieka podobnie jak dorosłego. Są nie mniej ważne, jednak posiadają inny wymiar. Raport zrelacjonuje zagadnienie finansów młodzieży, wydatków, a także postaw wobec sukcesu zawodowego i podejmowanych prac zarobkowych.

Kapitał społeczny – hasło bardzo modne i często wykorzystywane do ukazania pewnych umiejętności społeczeństw i grup społecznych, dzięki którym jedne społeczeństwa są spójne, zorganizowane i odporne na manipulację, a inne niespójne, podążające wyłącznie za korzyściami materialnymi i konsumpcyjnymi potrzebami. W tym punkcie przedstawione zostaną zagadnienia uogólnionego zaufania społecznego, patriotyzmu, patriotyzmu lokalnego, a także moralności i religijności młodzieży.