Ogólnopolska Społeczna
Diagnoza Uczniów 2020/2021

Jest to badanie internetowe skierowane do uczniów V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w ankiecie podejmują analizę zagadnień społecznych w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnoszą się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozują młodzież w następujących obszarach: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu, podstawowe czynności życia codziennego, praca i ekonomia, kapitał społeczny. Społeczna Diagnoza Uczniów jest ewaluacją badania przeprowadzonego w 2018 roku. W badaniu wzięło wówczas udział łącznie 70 185 uczennic i uczniów: 36 947 z klas V-VI oraz 33 238 z klas VII-VIII.

Zachowaj Trzeźwy Umysł kampania profilaktyczna

Cytat

Ponad 60% ankietowanych spotyka się przynajmniej raz w miesiącu z agresją fizyczną i psychiczną. Skala agresji wzrasta wraz z wiekiem ankietowanych.

ŁATWOŚĆ PRZEPROWADZENIA BADANIA

Diagnoza ma formę badania internetowego. Organizator badania udostępnia samorządom platformę internetową, na której odbywa się badanie. Zadaniem samorządu jest wyznaczenie w szkołach koordynatorów badania (np. nauczyciel, pedagog), którzy będą nadzorować ankietę. Do ich zadań z kolei będzie należało: poinformowanie uczniów i ich rodziców o badaniu, zebranie od rodziców uczniów uczestniczących w badaniu zgody na uczestnictwo, uzgodnienie harmonogramów realizacji badania. Bezpośredni udział w badaniu biorą również tzw. osoby monitorujące (np. nauczyciel informatyki), które zabezpieczają pracę od strony technicznej (przygotowanie sali, sprzętu komputerowego).

NISKI KOSZT BADANIA

Badanie jest dodatkiem do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Aby wziąć udział w badaniu i otrzymać wyniki ogólnopolskie, należy zakupić minimum pół pakietu kampanii ZTU 2020 w kwocie 1476 zł brutto. Aby uzyskać w 2021 roku oprócz wyników ogólnopolskich wyniki lokalne, należy kontynuować udział w kampanii ZTU i zakupić minimum pół pakietu za kwotę 1476 zł brutto. Oprócz możliwości udziału w badaniu samorządy otrzymają standardowy pakiet materiałów profilaktycznych dla uczniów, rodziców, nauczycieli: karty pracy, scenariusze zajęć, plakaty, materiały on-line. Uczniowie uzyskują również możliwość udziału w kampanijnych konkursach.

RAPORTY DLA DZIECI

Oprócz raportów dla dorosłych przygotujemy krótkie podsumowanie badań dla dzieci i młodzieży, które w nim uczestniczyły. Raporty opracujemy na podstawie wyników ogólnopolskich. Będą one miały format internetowych broszur informacyjnych (5-10 stron A4), podzielonych na dwie grupy wiekowe. Przedstawimy uczniom najciekawsze wnioski. Często przy publikacji różnych raportów dotyczących młodzieży nie informuje się jej o tym, co z tych badań wynikło. Chcemy to zmienić. Będzie to też forma podziękowania za udział w ankiecie oraz pokazanie, że praca młodych ludzi nie poszła na marne. Takie raporty można będzie wykorzystać podczas zajęć z młodzieżą i przedyskutować ich wyniki.

ZASIĘG BADANIA I WYSOKA PRÓBA BADAWCZA

W ostatnich badaniach wzięło udział ponad 70 000 uczniów z klas V-VIII. Respondenci stanowili próbę reprezentatywną dla ogółu uczniów szkół podstawowych kształcących się w małych i średnich miastach z terenu całej Polski. Łącznie w badaniu wzięli udział uczniowie z 294 gmin.

EWALUACJA BADANIA

Otrzymane wyniki będzie można porównać z wynikami uzyskanymi w pierwszym badaniu z 2018 roku. W raporcie ogólnopolskim dokonamy analizy porównawczej obu badań i wskażemy obszary, w których nastąpiły zmiany.

RAPORTY
DLA SAMORZĄDÓW

Oba raporty, w ujęciu ogólnopolskim oraz lokalnym, zostaną przygotowane w formie pliku pdf. Do każdego pytania opracujemy diagramy procentowe. Pliki pdf będą miały formę plików otwartych. Treść raportu oraz diagramy będzie można kopiować i wykorzystywać we własnych dokumentach (prezentacje, programy rozwojowe itp.).

Cytat

Szampan jest alkoholem najbardziej popularnym wśród młodych ludzi. W ciągu ostatniego roku przynajmniej raz spożyło go 17,8% uczniów (dziewczęta – 15,8%; chłopcy 19,9%), a przynajmniej raz na miesiąc – 14,2%.

Wpływ epidemii na badania

Tworząc projekt badania w 2017 roku pn. Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów, a później jego ewaluacji (po dwóch latach), nie mogliśmy przewidzieć, że w międzyczasie dotknie nas epidemia. Stanowi to dodatkowe wyzwanie i z punktu badawczego może pokazać, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie ankietowanych, gdzie dokonały się zmiany i w jakich obszarach. Młodzież oraz pozostała część społeczeństwa musiała w ciągu ostatnich kilku miesięcy znacząco zmienić swoje życie. Kwarantanna, samoizolacja, zdalne nauczanie, zdalna praca rodziców, ograniczony kontakt „twarzą w twarz”, szerszy dostęp do technologii, zmiana sytuacji materialnej, obawa o zdrowie, zmiana nawyków i aktywności – to tylko część elementów, które mogą wpłynąć na odpowiedzi ankietowanych. Uczniowie swoje odpowiedzi oprą na doświadczeniach przed epidemią oraz w trakcie jej trwania. Wyniki mogą znacząco różnić się od tych, które otrzymaliśmy w 2018 roku, i stanowić punkt zwrotny oraz być cennym źródłem informacji dla osób odpowiedzialnych za programy naprawcze i rozwojowe w samorządach.

Współpraca – zaufanie – wymiana wiedzy

Cytat

42,2% respondentów poświęca świąteczny czas na naukę, a 11,7% opuszcza w powodu nauki uroczystości rodzinne. Skala zjawiska wzrasta wraz z wiekiem badanych.

Szczegóły badania

Grupa badawcza

uczniowie klas V-VI oraz VII-VIII

Miejsce badania

platforma do obsługi ankiet www.diagnozaZTU.pl

Termin badania

Zobacz nowy harmonogram badania

Czas wypełniania jednej ankiety

30-45 minut

Przewidywana próba badawcza

50 000 – 70 000 ankietowanych

Wyniki badania

Raport ogólnopolski – styczeń/luty 2022
Raporty lokalne – kwiecień/maj 2022

Cytat

Co najmniej połowa badanych przynajmniej raz na tydzień nie rozumie tego, co mówi do nich nauczyciel. Wskaźnik ten rośnie wraz z poziomem klasy.

Osoba odpowiedzialna za treści i analizę badania

dr n. hum. Błażej Adam Dyczewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS. Badacz społeczny i marketingowy zajmujący się badaniem stylu życia, świadomością ekologiczną i kampaniami społecznymi. Specjalista w zakresie analizy danych statystycznych za pomocą IBM SPSS Statistics. Trener technik sprzedaży i komunikacji społecznej.

Osoba odpowiedzialna za treści i analizę badania
Obszary tematyczne badań

Obszary tematyczne badań

Zasadniczym celem badania jest przedstawienie i charakterystyka młodzieży szkolnej (klasy V-VIII) w głównych obszarach życia społecznego, jak również wskazanie na czynniki społeczno-demograficzne determinujące skalę zjawiska.

Dowiedz się więcej

Koszty i warunki udziału w badaniach

Badanie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU). Do badania mogą przystąpić szkoły z terenu samorządu, który bierze udział w kampanii ZTU 2020 (warunkiem udziału jest zakup minimum połowy pakietu kampanii w kwocie 1476 zł brutto). Samorząd uczestniczący w kampanii ZTU 2020 otrzyma dostęp do wyników ogólnopolskich. Aby otrzymać wynik lokalny, indywidualny dla gminy/miasta, należy przystąpić do kolejnej edycji kampanii ZTU w 2021 (warunkiem udziału jest również zakup minimum połowy pakietu kampanii za 1476 zł brutto).

Dowiedz się więcej
Koszty i warunki udziału w badaniach

Cytat

Uczniowie starsi sukces zawodowy częściej łączą z pracowitością (55,6%), ciężką pracą (37,5%), własnymi ambicjami (31,5%), a także sprytem (20,8%). Uczniowie z klas V-VI oprócz pracowitości (48,3%), wykształcenia (44,3%), sukces zawodowy utożsamiają także z uczynnością (29,9%).

Harmonogram badania:

1.09.2021 r. – start badania

30.11.2021 r. – zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych

Styczeń/luty 2022 – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim.

Kwiecień/maj 2022 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2021