Ogólnopolska Społeczna
Diagnoza Uczniów 2023/2024

Jest to badanie internetowe skierowane do uczniów V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w ankiecie podejmują analizę zagadnień społecznych w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnoszą się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozują młodzież w następujących obszarach: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu, podstawowe czynności życia codziennego, praca i ekonomia, kapitał społeczny. Społeczna Diagnoza Uczniów została po raz pierwszy przeprowadzona w 2018 roku. Badanie zostało powtórzone w 2021 roku. Jesienią 2023 odbędzie się jej trzecia ewaluacja.

Zachowaj Trzeźwy Umysł kampania profilaktyczna

Cytat

Ponad 60% ankietowanych spotyka się przynajmniej raz w miesiącu z agresją fizyczną i psychiczną. Skala agresji wzrasta wraz z wiekiem ankietowanych.

ŁATWOŚĆ PRZEPROWADZENIA BADANIA

Diagnoza ma formę badania internetowego. Organizator badania udostępnia samorządom platformę internetową, na której odbywa się badanie. Zadaniem samorządu jest wyznaczenie w szkołach koordynatorów badania (np. nauczyciel, pedagog), którzy będą nadzorować ankietę. Do ich zadań z kolei będzie należało: poinformowanie uczniów i ich rodziców o badaniu, zebranie od rodziców uczniów uczestniczących w badaniu zgody na uczestnictwo, uzgodnienie harmonogramów realizacji badania. Bezpośredni udział w badaniu biorą również tzw. osoby monitorujące (np. nauczyciel informatyki), które zabezpieczają pracę od strony technicznej (przygotowanie sali, sprzętu komputerowego).

NISKI KOSZT BADANIA

Badanie jest dodatkiem do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Aby wziąć udział w badaniu i otrzymać wyniki ogólnopolskie, należy zakupić minimum pół pakietu kampanii ZTU 2023 w kwocie 1845 zł brutto. Aby uzyskać w 2024 roku oprócz wyników ogólnopolskich wyniki lokalne, należy kontynuować udział w kampanii ZTU i zakupić minimum pół pakietu za kwotę 1845 zł brutto. Oprócz możliwości udziału w badaniu samorządy otrzymają standardowy pakiet materiałów profilaktycznych dla uczniów, rodziców, nauczycieli: karty pracy, scenariusze zajęć, plakaty, materiały on-line. Uczniowie uzyskują również możliwość udziału w kampanijnych konkursach.

RAPORTY DLA DZIECI

Oprócz raportów dla dorosłych przygotujemy krótkie podsumowanie badań dla dzieci i młodzieży, które w nim uczestniczyły. Raporty opracujemy na podstawie wyników ogólnopolskich. Będą one miały format internetowych broszur informacyjnych (5-10 stron A4), podzielonych na dwie grupy wiekowe. Przedstawimy uczniom najciekawsze wnioski. Często przy publikacji różnych raportów dotyczących młodzieży nie informuje się jej o tym, co z tych badań wynikło. Chcemy to zmienić. Będzie to też forma podziękowania za udział w ankiecie oraz pokazanie, że praca młodych ludzi nie poszła na marne. Takie raporty można będzie wykorzystać podczas zajęć z młodzieżą i przedyskutować ich wyniki.

ZASIĘG BADANIA I WYSOKA PRÓBA BADAWCZA

W pierwszej edycji badania wzięło udział ponad 70 000 uczniów z klas V-VIII. Respondenci stanowili próbę reprezentatywną dla ogółu uczniów szkół podstawowych kształcących się w małych i średnich miastach z terenu całej Polski. Łącznie w badaniu wzięli udział uczniowie z 294 gmin. W 2022 roku do badania przystąpiło ponad 30 000 uczniów ze 169 gmin.

EWALUACJA BADANIA

Otrzymane wyniki będzie można porównać z wynikami uzyskanymi w badaniu z 2021 roku. W raporcie ogólnopolskim dokonamy analizy porównawczej obu badań i wskażemy obszary, w których nastąpiły zmiany.

RAPORTY
DLA SAMORZĄDÓW

Oba raporty, w ujęciu ogólnopolskim oraz lokalnym, zostaną przygotowane w formie pliku pdf. Do każdego pytania opracujemy diagramy procentowe. Pliki pdf będą miały formę plików otwartych. Treść raportu oraz diagramy będzie można kopiować i wykorzystywać we własnych dokumentach (prezentacje, programy rozwojowe itp.).

Cytat

Szampan jest alkoholem najbardziej popularnym wśród młodych ludzi. W ciągu ostatniego roku przynajmniej raz spożyło go 17,8% uczniów (dziewczęta – 15,8%; chłopcy 19,9%), a przynajmniej raz na miesiąc – 14,2%.

Współpraca – zaufanie – wymiana wiedzy

Cytat

42,2% respondentów poświęca świąteczny czas na naukę, a 11,7% opuszcza w powodu nauki uroczystości rodzinne. Skala zjawiska wzrasta wraz z wiekiem badanych.

Szczegóły badania

Grupa badawcza

uczniowie klas V-VI oraz VII-VIII

Miejsce badania

platforma do obsługi ankiet www.diagnozaZTU.pl

Termin badania

1 października 2023 – 31 grudnia 2023

Czas wypełniania jednej ankiety

30-45 minut

Przewidywana próba badawcza

30 000 – 0 000 ankietowanych

Wyniki badania

Raport ogólnopolski – czerwiec 2024
Raporty lokalne – wrzesień 2024

Cytat

Co najmniej połowa badanych przynajmniej raz na tydzień nie rozumie tego, co mówi do nich nauczyciel. Wskaźnik ten rośnie wraz z poziomem klasy.

Osoba odpowiedzialna za treści i analizę badania

dr n. hum. Błażej Adam Dyczewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS. Badacz społeczny i marketingowy zajmujący się badaniem stylu życia, świadomością ekologiczną i kampaniami społecznymi. Specjalista w zakresie analizy danych statystycznych za pomocą IBM SPSS Statistics. Trener technik sprzedaży i komunikacji społecznej.

Osoba odpowiedzialna za treści i analizę badania
Obszary tematyczne badań

Obszary tematyczne badań

Zasadniczym celem badania jest przedstawienie i charakterystyka młodzieży szkolnej (klasy V-VIII) w głównych obszarach życia społecznego, jak również wskazanie na czynniki społeczno-demograficzne determinujące skalę zjawiska.

Dowiedz się więcej

Koszty i warunki udziału w badaniach

Badanie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU). Do badania mogą przystąpić szkoły z terenu samorządu, który bierze udział w kampanii ZTU 2023 (warunkiem udziału jest zakup minimum połowy pakietu kampanii w kwocie 1845 zł brutto). Samorząd uczestniczący w kampanii ZTU 2023 otrzyma dostęp do wyników ogólnopolskich. Aby otrzymać wynik lokalny, indywidualny dla gminy/miasta, należy przystąpić do kolejnej edycji kampanii ZTU w 2024 (warunkiem udziału jest również zakup minimum połowy pakietu kampanii za 1845 zł brutto).

Dowiedz się więcej
Koszty i warunki udziału w badaniach

Cytat

Uczniowie starsi sukces zawodowy częściej łączą z pracowitością (55,6%), ciężką pracą (37,5%), własnymi ambicjami (31,5%), a także sprytem (20,8%). Uczniowie z klas V-VI oprócz pracowitości (48,3%), wykształcenia (44,3%), sukces zawodowy utożsamiają także z uczynnością (29,9%).

Harmonogram badania:

1 października 2023 – start badania

31 grudnia 2023 r. – zakończenie wypełniania ankiet

Czerwiec 2024 – publikacja raportu ogólnopolskiego

Wrzesień 2024 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2024